Romjulsmeny

Romsjulmeny_22v2
Romsjulmeny_22v22
Romsjulmeny_22v23

Nyttårsmeny lunsj

Gjelder lørdag 31. desember fra 12:00-18:00
Nytta%CC%8Arsmeny_22v2
Nytta%CC%8Arsmeny_22v22
Nytta%CC%8Arsmeny_22v23

Nyttårsmeny kveld

Gjelder LØRDAG 31. desember fra klokken 18:00
Nytta%CC%8Arsmeny_22v24
Nytta%CC%8Arsmeny_22v25